Moderate: mysql (SL6)

Synopsis: Moderate: mysql security update
Issue Date: 2013-01-31
CVE Numbers: CVE-2013-0384
CVE-2013-0389
CVE-2013-0385
CVE-2013-0375
CVE-2012-1702
CVE-2013-0383
CVE-2012-0572
CVE-2012-0574
CVE-2012-1705

This update fixes several vulnerabilities in the MySQL database server.
(CVE-2012-0572, CVE-2012-0574, CVE-2012-1702, CVE-2012-1705, CVE-2013-0375,
CVE-2013-0383, CVE-2013-0384, CVE-2013-0385, CVE-2013-0389)

After installing this update, the MySQL server daemon (mysqld) will be
restarted automatically.

SL6
x86_64
mysql-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
mysql-debuginfo-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-debuginfo-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
mysql-libs-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-libs-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
mysql-server-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
mysql-bench-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
mysql-devel-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-devel-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
mysql-embedded-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-embedded-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
mysql-embedded-devel-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-embedded-devel-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
mysql-test-5.1.67-1.el6_3.x86_64.rpm
i386
mysql-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-debuginfo-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-libs-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-server-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-bench-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-devel-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-embedded-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-embedded-devel-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm
mysql-test-5.1.67-1.el6_3.i686.rpm

– Scientific Linux Development Team